Bốn Pháp của Gampopa

bonphapcuagampopa
Việc chúng ta được sinh ra làm người mang lại cho ta cơ hội và thuận lợi để thực hành Pháp và cho ta con đường dẫn tới truyền thống bao la và sâu xa của Phật Pháp. Trong những giáo lý đó, Bốn Pháp của Đức Gampopa mang lại một nghiên cứu súc tích về toàn bộ Con Đường, được phân chia thành bốn cấp độ. (Hình bên: Kalu Rinpoche)
Dorje Chang Kalu Rinpoche
Thanh Liên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us