Giới bản Khất sĩ tân tu (Nam)

Kết quả hình ảnh cho Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nam)

(The Revised Pratimoksha)
Nghi thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ
HT. Thích Nhất Hạnh

Hội Đồng Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn Thực Hiện 12-01-2004

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us