Kế hoạch 2269/KH-UBND năm 2016 Chiến lược Văn hóa đối ngoại tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Kế hoạch 2269/KH-UBND năm 2016 Chiến lược Văn hóa đối ngoại tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Kế hoạch 2269/KH-UBND năm 2016 Chiến lược Văn hóa đối ngoại tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: 2269/KH-UBND

Điện Biên, ngày 03 tháng 08 năm 2016

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-TTg, ngày 08/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1161/TTr-SVHTTDL, ngày 20/7/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Chiến lược Văn hóa đối ngoại tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người; nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Điện Biên đến bạn bè quốc tế, qua đó mở rộng hợp tác với các địa phương thuộc các Quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch góp phần tăng cường phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Điện Biên.

2. Yêu cầu

– Tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong hoạt động văn hóa đối ngoại.

– Lồng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại với các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch, xúc tiến của tỉnh; gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa đối ngoại với chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại, góp phần tăng cường đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

– Quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng 19 dân tộc tỉnh Điện Biên đến với bạn bè trên Thế giới, qua đó từng bước truyền tải các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Điện Biên, tạo dựng lòng tin và sự yêu mến đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng, góp phần thúc đẩy việc triển khai quan hệ hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

– Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa, con người Điện Biên phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đến năm 2020

– Tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại đa dạng, hiệu quả để giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc trên địa bàn tỉnh ra Thế giới thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật; tham gia các Ngày hội Văn hóa, Tuần Văn hóa Việt Nam, các Lễ hội Văn hóa – Du lịch, các hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hóa – du lịch với các tổ chức, địa phương nước ngoài, trong khu vực và trên thế giới. Tham gia các hoạt động văn hóa do các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan và Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức nhằm thúc đẩy các quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả.

– Tổ chức tốt Lễ hội Hoa Ban hằng năm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để thu hút khách du lịch.

– Cấp tỉnh tổ chức 04 cuộc giao lưu văn hóa với các địa phương nước ngoài trong khu vực và trên thế giới.

– 04 huyện biên giới (Mường Nhé, Nậm Pồ; Mường Chà, Điện Biên) tổ chức 08 cuộc giao lưu văn hóa với các huyện của các tỉnh Bắc Lào.

– Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay hằng năm tổ chức thành công Lễ hội đua thuyền đuôi Én.

– Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại. Hợp tác với các nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng văn hóa, nghệ thuật.

– Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, địa phương của các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan văn hóa, du lịch nước ngoài giới thiệu về hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, du lịch tại Điện Biên.

– Thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho phát triển văn hóa nghệ thuật, góp phần thực hiện chính sách xã hội hóa. Khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại theo hình thức xã hội hóa với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2.2. Đến năm 2030

– Tiếp tục duy trì, đưa các quan hệ Quốc tế về văn hóa đã được thiết lập đi vào chiều sâu và ngày một hợp tác toàn diện. Mở rộng quan hệ với các địa phương của các Quốc gia, vùng lãnh thổ; các tổ chức văn hóa quốc tế, các tập đoàn kinh tế, các cơ quan văn hóa trong khu vực và trên Thế giới.

– Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa đã được triển khai thực hiện trong giai đoạn trước.

– Từng bước mở rộng các hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh với các nước khác trong khu vực ASEAN, Đông Bắc Á và Châu Âu.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa đối ngoại

– Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc duy trì, phối hợp tổ chức, quản lý các chương trình, hoạt động văn hóa có yếu tố nước ngoài ở trong và ngoài nước.

– Xây dựng quy chế phối hợp giữa các huyện biên giới của tỉnh với các huyện biên giới của các tỉnh Bắc Lào và Vân Nam (Trung Quốc).

2. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương

2.1. Tổ chức các chương trình văn hóa có yếu tố nước ngoài tại địa phương và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa tại nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo của tỉnh thông qua các hoạt động giao lưu:

– Tăng cường quảng bá giới thiệu về văn hóa, con người Điện Biên trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị… và trên các kênh truyền hình của của Trung ương. Phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tuyên truyền, quảng bá về Điện Biên, đồng thời nâng cao chất lượng các ấn phẩm, sách báo giới thiệu về văn hóa, du lịch của tỉnh Điện Biên để quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế.

– Xây dựng các chương trình giới thiệu về văn hóa, nghệ thuật ẩm thực, trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

– Tăng cường các hoạt động văn hóa đối ngoại, kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa như: Biểu diễn giao lưu nghệ thuật, triển lãm tranh, ảnh, hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, tổ chức các hội thảo, hội nghị về các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của bạn bè quốc tế, đặc biệt là với các địa phương có mối quan hệ truyền thống với tỉnh. Gắn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại với vận động thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch quốc tế, tăng cường trao đổi thương mại, tạo điều kiện mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ giữa tỉnh với quốc tế.

Có thể bạn quan tâm  Làm gì để tránh cám dỗ ngoại tình?

2.2. Đẩy mạnh việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc:

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm kê di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lập hồ sơ khoa học những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa vật thể, phi vật thể Quốc gia.

– Tổ chức quảng bá nghệ thuật xòe Thái đến với bạn bè Quốc tế thông qua tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa; duy trì các hoạt động của các di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đã được công nhận như: Lễ Kin Pang Then của người Thái trắng; lễ hội đền Hoàng Công Chất; tết Nào Pê Chầu của người Mông…

– Lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (lễ Bun huột nặm của người Lào; Lễ Ua nếnh (lễ cúng) của người Mông (ngành Mông Xanh); kỹ thuật in hoa văn bằng sáp ong trên vải, dệt và thêu trang phục của người Mông; tri thức dân gian về y dược học cổ truyền chữa gẫy, dập xương của người Thái …); phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề cử Quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; phục dựng lễ hội truyền thống, các phong tục tập quán độc đáo của các dân tộc: Thái, Mông, Khơ Mú, Hà Nhì…

– Đầu tư, hỗ trợ xây dựng, bảo tồn bản, làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, trang phục một số dân tộc thiểu số nhằm phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, phù hợp với Kế hoạch phát triển văn hóa của tỉnh đến năm 2020, tạo cơ sở cho sự phát triển về văn hóa đối ngoại.

2.3. Tổ chức quảng bá, hợp tác về văn hóa:

– Cung cấp và cập nhật thông tin liên quan đến cơ hội đầu tư, kinh doanh, du lịch tại địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên nước ngoài được cấp phép tác nghiệp tại tỉnh theo quy định, qua đó giới thiệu đến các nước trên Thế giới về văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

– Tham gia một số hoạt động văn hóa, lễ hội của các địa phương trên Thế giới, nhất là các địa phương có mối quan hệ truyền thống với tỉnh khi đảm bảo được kinh phí; qua đó giới thiệu đến bạn bè quốc tế về hình ảnh, con người và văn hóa đặc trưng của tỉnh; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, tri thức, kinh nghiệm hay, khoa học tiên tiến của các địa phương trên Thế giới để hoàn thiện và làm phong phú hơn nền văn hóa của tỉnh.

– Xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng Lễ hội Hoa Ban, Lễ hội Đua thuyền đuôi én nhằm giới thiệu hình ảnh tỉnh Điện Biên đến với bạn bè Thế giới.

– Tổ chức in ấn, phát hành các ấn phẩm, sách, tờ rơi, băng đĩa về tỉnh Điện Biên để sử dụng trong các hoạt động ngoại giao, xúc tiến du lịch. Xây dựng một số thương hiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng của tỉnh nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương và tiềm năng du lịch Điện Biên.

– Xây dựng chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề, chương trình thời sự để tổ chức phát sóng tuyên truyền, quảng bá về Điện Biên.

– Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa các xã, huyện có đường biên giới tiếp giáp với các xã, huyện nước bạn.

– Băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền trong các sự kiện, chương trình mang tỉnh Quốc tế phải được thể hiện dưới dạng song ngữ để quảng bá, giới thiệu.

– Đầu tư xây dựng và chỉnh trang, nâng cấp một số biển quảng bá về Điện Biên tại các cửa khẩu Quốc tế trên địa bàn.

– Đấu tranh phòng, chống những sản phẩm văn hóa không lành mạnh xâm nhập từ bên ngoài; phản bác kịp thời và có hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyên tạc; nội dung tuyên truyền không đúng sự thật về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam và tỉnh Điện Biên của các thế lực thù địch.

3. Tuyên truyền nâng cao lý luận và nhận thức về văn hóa đối ngoại

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như đăng tải thông tin về văn hóa đối ngoại trên Cổng, Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành đoàn thể tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn… đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Điện Biên về văn hóa đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế.

– Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề nâng cao lý luận, nhận thức và chuyên môn về văn hóa đối ngoại cho lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng liên quan trực tiếp đến công tác văn hóa đối ngoại.

4. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại

Xây dựng đội ngũ cán bộ về công tác văn hóa đối ngoại đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; tăng cường các hoạt động bồi dưỡng kiến thức về văn hóa và văn hóa đối ngoại cho các cán bộ đầu mối làm công tác đối ngoại, cán bộ làm công tác văn hóa tại các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban, ngành. Hàng năm, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa đối ngoại và tập huấn việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

5. Gắn kết văn hóa đối ngoại với các hoạt động đối ngoại về kinh tế, chính trị

– Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh trên cơ sở gắn kết chặt chẽ các hoạt động văn hóa đối ngoại với chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại phục vụ mục tiêu phát triển và hội nhập; tiếp tục tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam nói chung, Điện Biên nói riêng đến bạn bè quốc tế.

– Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền trên Biển Đông của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong các buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch.

– Xây dựng chương trình, kế hoạch và nội dung xúc tiến quảng bá du lịch phù hợp với kế hoạch xúc tiến du lịch Việt Nam, với những dấu ấn riêng, độc đáo của tỉnh; tập trung cho các thị trường nước ngoài có quan hệ với tỉnh và thị trường tiềm năng như thị trường Đông Bắc Á, ASEAN và Châu Âu.

Có thể bạn quan tâm  Cái giá mà tôi phải trả cho 2 lần ngoại tình

– Triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư và văn hóa địa phương nhân dịp các nước, các tổ chức quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên và các Đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh đi thăm, làm việc với các tỉnh, vùng lãnh thổ và các tổ chức nước ngoài.

– Tích cực tham gia các sự kiện văn hóa do Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh Điện Biên đến bạn bè Quốc tế.

– Duy trì và phát huy mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện nhất là hợp tác về văn hóa, giáo dục giữa Điện Biên với các địa phương có đường biên giới với tỉnh Điện Biên.

– Thực hiện ký kết và thúc đẩy các thỏa thuận quốc tế song phương về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa.

6. Gắn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại với công tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

– Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan, Ban, ngành và địa phương.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng kiều bào người Điện Biên ở nước ngoài hướng về quê hương; phát huy tài năng, tâm huyết của lực lượng trí thức và nghệ sĩ người Điện Biên ở nước ngoài trong tham gia phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của tỉnh. Từng bước tạo điều kiện cung cấp thông tin và sản phẩm văn hóa cho kiều bào ở nước ngoài, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa của quê hương, đồng thời thông qua người đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài, quảng bá giới thiệu văn hóa, con người đến bạn bè Quốc tế.

– Lồng ghép tuyên truyền về chủ quyền Biển Đông trong các buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa với các nước trên Thế giới.

– Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài hàng năm; thực hiện thống kê, theo dõi người Điện Biên đang làm việc, sinh sống ở nước ngoài, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về người Điện Biên ở nước ngoài.

– Trong điều kiện cho phép tổ chức tiếp xúc, gặp mặt kiều bào Điện Biên ở nước ngoài nhân các dịp lễ, tết nhằm thắt chặt tình cảm, gắn kết với quê hương, qua đó nắm tình hình và tâm tư, nguyện vọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để từ đó đề xuất các chính sách cụ thể.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được cấp từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp của Luật Ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Hằng năm, căn cứ nội dung Kế hoạch văn hóa đối ngoại của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách.

1. Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến để thực hiện Kế hoạch: 99.870 triệu đồng, trong đó:

– Giai đoạn năm 2016 – 2020: 32.220 triệu đồng.

– Giai đoạn tầm nhìn đến năm 2030: 67.650 triệu đồng.

2. Các hoạt động dự kiến thực hiện

– Tổ chức giao lưu văn hóa cấp tỉnh tổ chức 01 lần/ năm; nhu cầu kinh phí thực hiện thực hiện giai đoạn 2016 – 2020 400 triệu/ lần; giai đoạn tầm nhìn đến năm 2030 500 triệu/ lần.

– Giai đoạn 2016 – 2020 tổ chức 08 cuộc giao lưu văn hóa cấp huyện với nhu cầu kinh phí 80 triệu/ cuộc giao lưu; giai đoạn tầm nhìn đến năm 2030 tổ chức 16 cuộc giao lưu văn hóa cấp huyện với nhu cầu kinh phí 150 triệu / cuộc giao lưu.

– Tổ chức Lễ hội Hoa Ban hàng năm với nhu cầu kinh phí 4.000 triệu/ năm.

– Hàng năm tổ chức Lễ hội đua thuyền đuôi én tại Thị xã Mường Lay với nhu cầu kinh phí: Giai đoạn 2016 – 2020 1.100 triệu/ năm; tầm nhìn đến năm 2030 1.500 triệu/năm.

– Đầu tư xây dựng chỉnh trang, nâng cấp một số biển quảng bá về Điện Biên tại các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh với nhu cầu kinh phí giai đoạn 2016 – 2020 4.000 triệu đồng; tầm nhìn đến năm 2030 nhu cầu kinh phí 5.000 triệu đồng.

– Giai đoạn 2016 – 2020 mở 02 lớp tập huấn nâng cao trình độ văn hóa đối ngoại với nhu cầu kinh phí 40 triệu/ lớp tập huấn; tầm nhìn đến năm 2030 mở 05 lớp tập huấn, với nhu cầu kinh phí 50 triệu/ lớp tập huấn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả và định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

– Đầu tư dàn dựng các chương trình nghệ thuật, văn nghệ dân gian truyền thống, các ấn phẩm văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc phục vụ các hoạt động văn hóa đối ngoại; nâng cao hiệu quả công tác trưng bày, triển lãm giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tiếp tục lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đẩy mạnh việc đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại của Trung ương tại tỉnh.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện các chương trình giới thiệu các di sản, danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của tỉnh với bạn bè quốc tế khi đến thăm tỉnh; hoạt động văn hóa đối ngoại của các địa phương, tổ chức nước ngoài tại tỉnh, các chương trình đón các đoàn văn hóa, nghệ thuật của nước ngoài. Phối hợp với Sở Ngoại vụ tìm hiểu, nghiên cứu và kiến nghị tổ chức các hoạt động văn hóa của tỉnh tại nước ngoài phù hợp, thiết thực và có hiệu quả.

– Đề xuất các giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc, các di tích lịch sử, đặc biệt là di tích cấp quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh; đầu tư, hỗ trợ xây dựng, bảo tồn bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

– Xây dựng nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của từng địa bàn quốc tế. Tổ chức các đợt xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh ở nước ngoài.

– Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề nâng cao lý luận, nhận thức và chuyên môn về văn hóa đối ngoại cho lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng liên quan trực tiếp đến công tác văn hóa đối ngoại.

Có thể bạn quan tâm 

– Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tổ chức và cử các đoàn cán bộ, diễn viên, vận động viên, nghệ nhân tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu về văn hóa, thể thao và du lịch với các tổ chức, địa phương nước ngoài mà tỉnh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hoặc do bộ, ngành Trung ương tổ chức.

– Chủ trì tổng hợp các báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ, đột xuất và gửi về nơi nhận đảm bảo nội dung, yêu cầu, tiến độ thời gian.

2. Sở Ngoại vụ

– Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

– Chủ trì tham mưu triển khai tuyên truyền, quảng bá văn hóa đối ngoại thông qua các kênh thông tin đối ngoại; việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại tỉnh và các đoàn của tỉnh đi công tác ngoài nước.

– Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh.

– Tham mưu xây dựng và phát hành các ấn phẩm đối ngoại; một số mẫu quà tặng phục vụ cho các hoạt động đối ngoại của tỉnh.

– Thực hiện thống kê, theo dõi người Điện Biên đang làm việc, sinh sống ở nước ngoài và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về người Điện Biên ở nước ngoài.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

– Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, các trang thông tin điện tử; cơ quan thường trú; phóng viên đại diện các báo Trung ương trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về đất và người Điện Biên; những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc; thế mạnh, tiềm năng hợp tác và phát triển, những thành tựu phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh ra Thế giới.

– Hướng dẫn trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin cơ bản về tỉnh; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về văn hóa đối ngoại của tỉnh, trong đó thường xuyên đổi mới nội dung và cập nhật tin bài về lĩnh vực văn hóa, du lịch.

– Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền; đấu tranh có hiệu quả với những thông tin sai trái, xuyên tạc nhằm hạn chế tác động tiêu cực về xã hội, văn hóa, tư tưởng đạo đức lối sống.

– Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường phát triển và quản lý việc xuất bản, phổ biến ra nước ngoài những ấn phẩm quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng, đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật để đưa tin, bài viết, hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá các hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm kêu gọi, thu hút các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư nước ngoài đến hoạt động đầu tư tại tỉnh thông qua các hoạt động văn hóa đối ngoại.

– Tăng cường tuyên truyền phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh các nội dung liên quan đến định hướng tuyên truyền văn hóa đối ngoại của tỉnh.

– Đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đầu tư, tài trợ cho các hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh Điện Biên.

5. Sở Công thương

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư khác; tham gia Hội chợ, triển lãm có lồng ghép các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế.

– Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm văn hóa đặc trưng của tỉnh.

6. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu bố trí kinh phí để triển khai Kế hoạch Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đảm bảo đáp ứng được các nội dung về mục đích, yêu cầu đề ra.

7. Sở Nội vụ

– Tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh bố trí biên chế, các chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác văn hóa đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

– Tham mưu các nội dung liên quan đến công tác đào tạo cán bộ ở nước ngoài, đặc biệt đào tạo về lĩnh vực văn hóa bằng ngân sách Nhà nước.

8. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

– Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam.

– Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường tin, bài phản ánh kịp thời các hoạt động văn hóa đối ngoại tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh về miền đất, con người Điện Biên đến với bạn bè Quốc tế, qua đó thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến Điện Biên.

– Tập trung tăng cường tin, bài tuyên truyền khi có các sự kiện giao lưu văn hóa đối ngoại giữa tỉnh với các nước.

9. Các Sở, ngành khác; UBND cấp huyện và đề nghị các Ban, Đoàn thể tỉnh

– Triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại trên địa bàn theo thẩm quyền; xây dựng Kế hoạch văn hóa đối ngoại hàng năm tại đơn vị phù hợp với Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

– Các huyện biên giới của tỉnh xây dựng quy chế phối hợp với các huyện biên giới của các tỉnh Bắc Lào và Vân Nam (Trung Quốc). Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các xã, huyện có đường biên giới tiếp giáp với các xã, huyện nước bạn.

10. Chế độ báo cáo

Các đơn vị có liên quan theo định kỳ 6 tháng/ lần tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; các đơn vị có liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./.

Nơi nhận: – Bộ VHTTDL (b/c); – TT Tỉnh ủy; – TT HĐND tỉnh; – L/đ UBND tỉnh; – Các Sở, Ban, ngành, ĐT tỉnh; – UBND các huyện, TX, TP; – L/đ VP UBND tỉnh; – Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Văn Quý

scroll to top