Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn giảng ký

MỤC LỤC

Kết quả hình ảnh cho Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký

Hán văn: Pháp sư Thích Diễn Bồi
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Minh

Khi tôi tuyên bố giảng kinh Phạm Võng, có Phật tử hõi: “Con chưa thọ Bồ Tát Giới, Hoà Thượng có thể cho con dự nghe được không?” Tôi đáp: “Đương nhiên có thể. Nếu tôi giảng giới Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, dầu quý vị có tâm thành khẩn muốn nghe, tôi không thể hứa khả; còn giảng Phạm Võng Bồ Tát giới tôi rất hy vọng quý vị đến nghe càng đông càng tốt, chẳng những không vi phạm giới luật mà có thể từ trong sự nghe giới ấy kích phát tâm Bồ Đề và huân phát giới Phật tánh sẵn đủ của quý vị vậy.” – Hoà Thượng Diễn Bồi,Tân Gia Ba khoảng 1969

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us