Lễ tống chung siêu độ vong linh

Bo_Tat_Dia_Tang_3

(Nghi thúc nầy tuỳ theo thời gian ít hay nhiều mà thay đổi
Tại nhà quàn trước khi di quan hoặc đọc tại nghĩa trang)

(Dành riêng cho Chủ Lễ)

Nam mô A Di Đà Phật
Cuộc dẫn quan đã đến nơi mộ địa,
Nơi an phần của người Phật tử lâm chung.
Toàn thể tang gia, quyến đẳng đầu thành
Hướng tâm nguyện cầu vong hồn siêu độ.
Thầy
(Cô) dẫn lộ, có đôi lời nhắc nhở
Cho vong hồn đang phảng phất nơi đây
Để ngộ ra lý pháp bước thang mây
Về đến chốn Phương Tây, miền Cực Lạc.

Hiện diện trước vong
Toàn gia Nam, Nữ, đại, tiểu đẳng
Các các đầu thành lễ nhị bái.

Hiện tại, người đã mất,
Cảm biết hôm nay có bạn bè đến phúng điếu,
Tiễn đưa linh cửu đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Kẻ đang còn
Ngậm ngùi tiếc thương người đã mất, 
(Hạnh đức)
Vĩnh biệt ngàn năm, đâu còn thấy bản dạng nhân hiền.

Trước giờ chia ly vĩnh viễn!
Con, Cháu nào thấy lại được Mẹ Hiền
(Cha, Anh v.v.)
Thân Bằng nào tìm lại được người thương! (đáng kính!)
Nhưng, Trước  giờ vĩnh quyết hôm nay!
Thầy
(Cô)nhân danh siêu độ tiến vong
Xin cầu nguyện hồn về Lạc Cảnh.

– 2 –
Hỡi vong hồn ôi!
Sinh giả vi nhân, tử thị hồn,
Khuất thân lai vãng ỷ càn khôn,
Nhất văn hô triệu! Phiêu phiêu chí
Cầu nguyện Đức Địa Tạng Vương tiếp nạp hồn.
Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát
Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát
Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thiết dĩ: U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Đại Sư,
Hoằng khai phương tiện chi môn,
Đại bá Từ Bi chi niệm.
Nhân hưng vạn thiện,
Quá khứ lịch ư, chư Như Lai
Vị độ quần mê, phóng quang tiếp chúng,
Độ khổ thú, đạt Bồ Đề chi lộ.

Hiện tại, Tang gia hiếu quyến,
Phục vì: Siêu độ Hương Linh Phật tử
(Cha, Mẹ vv.)
Tánh danh:…….. Quy Y Tam Bảo, Pháp danh………
Từ trần ngày….tháng….Năm……tại….., …., ………
Hưởng thọ :………tuổi.

Ngưỡng nguyện: Đức Di Đà Tiếp Dẫn
Đại Sư Địa Tạng Độ Vong
Thoát Chốn U Đồ, Về Miền Cực Lạc.

—oOo—

Ớ – Vong Hồn ôi!
Này Chân Linh ôi!
Thiết  nghĩ:
Người sanh trong cõi thế, cũng như cánh bướm, bông hoa.
Vận hạn tới nơi, nào khác móc chiều, sương sớm.
Luật tuần hoàn dĩ định, Phật dạy lý vô thường.

– 3 –

Thế thì, không ai ai sống trường tồn bất tử!
Nay người vừa thác, bỏ xác thân phàm ô trược,
Chỉ còn hồn linh giác mà thôi!
Thầy khuyến nhắc hương linh
 Hướng theo lời niệm Phật.
Nam mô A Di Đà Phật
(3 lần).
Hương linh hướng theo lời niệm Phật,
Để được nhẹ nhàng tiêu diêu miền Lạc Quốc.

—-oOo—-

Xét xem cuộc sống tội ngang mày!
Địa ngục, đao sơn cửa rộng thay!
Kìa cõi Tây Phương: Miền Cực Lạc
Cầu xin Chư Phật độ vong ngay …
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật (3 lần)

—-oOo—-
(Lúc nầy, chủ lễ hỏi trong gia đình tang chủ có ai
 có lời nói cuối cùng, hoặc lời cảm tạ, xong, cho hạ huyệt.
Trong lúc hạ huyệt, tất cả mọi người đều tụng chú vãng sanh liên tục,
 khi quan tài sát dưới lòng đất thì ngưng tụng chú.

Chủ lễ làm phép, đọc chú:

“Úm, Ma Ni Bát Minh Hồng,
Khai ngục môn thần quang chiếu hoá.”
Tiếp theo,tất cả đều tụng Kinh Bát Nhã và hồi hướng.
Tang gia Hiếu quyến đầu thành, tề tâm lễ tạ
(4 lạy)

Hoàn mãn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us