Nghi thức niệm Phật hàng ngày

 

Nguyện sanh Tịnh Độ ở Tây Phương
Chín phẩm hoa sen là Cha Mẹ,
Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,
Bồ Tát bất thối là bạn lữ.

6. HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ân nặng (ân cha mẹ, ân Tam bảo, ân Tổ quốc và ân chúng sanh vạn loại)
Dưới cứu khổ ba đường (địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh)
Nếu có ai thấy nghe,
Đều phát lòng bồ đề
Hết một báo thân này,
Đồng sanh cõi Cực Lạc.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us