Nghi thức thỉnh Đại hồng chung

Kết quả hình ảnh cho Nghi thức thỉnh Đại hồng chung

Chùa Bảo Vương
HT. Huyền-Tôn dịch

Kệ Đã dịch Thành âm Nghĩa Tiếng Việt.

Trước khi vào Thỉnh Đại Hồng Chung, Phải hồi 3 hồi Khánh (chuông nhỏ) lại 4 tiếng, rồi tiếp Hồng chung.

Thức Hồng Chung 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn.

Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi
Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe
Cõi trần trong sạch đều thông suốt
Giác ngộ sanh linh cả mọi loài. (0)

Nghe chuông phiền não nhẹ lâng lâng
Bồ đề thêm lớn Tuệ sáng ngần
Xa rời Địa-ngục qua hầm lửa
Nguyện thành như Phật độ chúng sanh. (0).

Thần chú: Phá địa ngục:

Án Già Ra Đế Da Tóa Ha. (hay: Ta bà ha) 3 lần.

Sơ khấu: (Khấu thỉnh đoạn nhứt)

Hồng chung khởi thỉnh tiếng ban đầu,
Bảo kệ ngâm cao thoát nhiệm mầu,
Trên thấu Thiên đàng vui an lạc
Dưới thông Địa ngục diệt đau sầu! (0) !
* Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

Nhị khấu: (Khấu thỉnh đoạn hai)

Hồng chung khấu thỉnh lần thư hai,
Bảo kệ ngâm cao giọng ngân dài,
Trên thấu thiên đường trời niệm Phật
Dưới thông địa ngục ngục tiêu tai.! (0).
* Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

Tam khấu: (Khấu thỉnh đoạn ba)

Hồng chung kính thỉnh lần thứ ba,
Bảo kệ ngân cao chiếu bảo tòa,
Trên thấu thiên đường thông sáu nẻo,
Dưới sâu địa ngục độ bao la.! (0)
* Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

Kính nguyện: (Lời chúc)

Nguyện cầu Phật Nhựt Tăng Huy,
Pháp luân thường chuyển gió hòa dân an,
Tứ Sinh Ba cõi nhờ ân,
Luân hồi sáu đạo lụy thân đã nhiều
Nguyện cầu báo chướng đều tiêu,
Mười loài Chín cõi An, Siêu vẹn toàn! (0).

Trần gian duyên nghiệp lầm than
Nguyện tiêu tất cả tội mang nhiều loài.
Bão lụt đói khát nạn tai,
Nam hòa Đông thuận như đời Thuấn Nghiêu !(0).

Nghiệp phiền khổ chướng tiêu diêu,
Trận vọng binh tướng nguyện siêu liên hồng
Nhân hòa địa lợi đều thông,
Chim bay thú chạy bẫy vòng chớ vương. (0).

Cô thân lãng tử tha hương
Mau về quê mẹ trọn thương nghĩa tình
Nguyện cầu Chư Phât độ sinh
Vô biên thế giới đất trời gần xa, (0)

Viễn cận Tăng tín đàn na
Thiền môn an tịnh lợi tha đạo vàng
Long thần thổ địa hân hoan,
Hộ Tăng hộ pháp đạo tràng hưng long.
Mẹ, cha, sư, hữu tồn vong,
Mất còn lợi lạc vẫn trong chơn thường.(0).

Đồng về bến giác quê hương,
Đồng đăng bỉ ngạn Tây-Phương DI ĐÀ.

* Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (0).

* Nam mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (0)

* Nam mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (0)

* Nam mô Đương Lại Từ-Thị Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. (0)

* Nam mô Cực Lạc Thế Giới Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật. (0)

* Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thế Chư Phật. (0).

* Nam mô Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đa La Ni. (0)

* Nam mô Đại Phương Quảng Phật, Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ma Ha Tát (0).

* Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ma ha tát. (0).

* Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát ma ha tát. (0).

* Nam mô Hư Không Tạng Bồ tát ma ha tát. (0)

* Nam mô Từ Hàn Cứu Khổ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế âm Bồ tát ma ha tát. (0)

* Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát ma ha tát. (0)

* Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vường Bồ tát ma ha tát. (0).

* Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ tát. (0)

* Nam mô Già Lam Thánh Chúng, Thiên Long Bát Bộ Nhứt Thiết Chư Thiện Thần. (0)

Nguyện:

Mười phương ba đời đấng Như Lai
Tám mươi tám Phật, tọa bảo đài;
Sáu nẻo sanh linh cầu cứu khổ ,
U Linh mười loại thoát trần ai. (0).

Nam mô Siêu Tịnh Độ Bồ tát. 3 lần. (0).

Thán:

Chùy chạm chuông ngân chín chục lần,
Chúng Tăng thanh tịnh lộ nghiêm thân,
Bốn thời tinh tấn tham thiền tịnh
Nhẹ bước rời đơn niệm độ sinh. (0).

Kệ:

Trăm tám chuông vàng lễ Phật danh
Trên thông dưới thấu diệu vô ngần
Sáu nẻo sinh linh cầu giải cứu
U đồ thập loại thoát hỏa khanh. (0).

Nam mô Siêu Thập Địa Bồ tát ma ha tát.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. 3 lần (0000).

Bài kệ Chuông Nguyên Hán bản:

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới
Thiết vi u ám tất giai văn
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông
Nhứt thiết chúng sanh thành chánh giác. (0).

Văn chung thinh phiền não khinh
Trí tuệ trưởng Bồ Đề sanh,
Ly Địa ngục xuất hỏa khanh
Nguyện thành Phật độ chúng sanh,. (0).

Án Già Ra Đế Gia Tóa Ha (Ta Bà Ha). 3 lần (0).

Sơ khấu:

Hồng chung sơ khấu, Bảo kệ cao âm, Thượng triệt thiên đường, Hạ thông địa phủ. (0).

* Nam mô U Minh Giáo Chủ, Cứu Khổ Bổn Tôn, Cứu Bạt Minh Đồ,Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

Nhị khấu:

Hồng chung nhị khấu: ….(giống như Sơ khấu (0)).

Hồng chung Tam khấu:.… (giống như Sơ khấu….(0)).

Ngưỡng nguyện:

Thượng chúc Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển, Phong điều võ thuận, Quốc thới dân an, Xứ xứ hưởng thái bình chi lạc.(0),

– Phổ nguyện:

Tam giới tứ sanh chi nội, các miễn luân hồi, Cửu U thập loại chi trung tất ly khổ hãi. (0). Ngũ phong thập võ, miễn tao cơ cẩn chi niên, Nam mẫu đông giao, cu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt, Can qua vĩnh tức, giáp mã hưu chinh, trận bại thương vong, cu sanh Tịnh Độ. (0). Phi cầm tẩu thú, La võng bất phùng, Lãng tử cô thương, tảo hoàn hương tĩnh. (0). Vô biên thế giới, địa cửu thiên trường, viễn cận đàn na, tăng diên phước thọ.(0). Sơn môn trấn tịnh, Phật Pháp thường hưng, Thộ địa long thần, an tăng hộ pháp. (0). Phụ mẫu Sư trưởng, lục thân quyến thuộc, lịch đại tiên vong, Đồng đăng bỉ ngạn.(0).

* Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (0).

* Nam mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (0)

* Nam mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (0)

* Nam mô Đương Lại Hạ sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. (0)

* Nam mô Cực Lạc Thế Giới Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật. (0)

* Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thế Chư Phật. (0).

* Nam mô Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đa La Ni. (0)

* Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ma Ha Tát (0).

* Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ma ha tát. (0).

* Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát ma ha tát. (0).

* Nam mô Hư Không Tạng Bồ tát ma ha tát. (0)

* Nam mô Từ Hàn Cứu Khổ Đai Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ tát ma ha tát. (0)

* Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát ma ha tát. (0)

* Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát ma ha tát. (0).

* Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ tát. (0)

* Nam mô Già Lam Thánh Chúng, Thiên Long Bát Bộ Nhứt Thiết Chư Vị Thiện Thần. (0)

Kệ:

Thập phương Tam Thế Thất Như Lai
Bát thập Bát Phật Tọa Bảo Đài
Lục đạo chúng sanh mông giải khổ
Cửu U thập loại thoát trần ai. (0).

* Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. 3 lần (0).

Thán:

Chung thinh cửu thập hựu lôi chùy
Tịnh diện tăng già đẳng đẳng tri
Tham phỏng tứ thời tuân khổ chế
Hạ đơn lưỡng bộ các oai nghi. (0).

(Đến đây hoàn chung, để tụng kinh: Tịnh-độ 8.00 tối./ Lăng nghiêm 5.00 sáng)

Kệ hoàn chung:

Bát bát chung thinh hướng Phật tiền
Thượng thông hạ triệt lạc vô biên
Lục đạo chúng sanh mông thoát khổ
Cửu u thập loại xuất khanh nhiên.
* Nam mô Đăng Thập Địa Bồ tát ma ha tát.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. (0000).

Pháp Nghi: Khai Chung, Cổ, Đạc, Bảng.
*Khánh Thành *Trùng Tu *An vị *An cư
HT. Thích Huyền-Tôn

Tuyển Dịch
( Chuông /hồng/gia trì. Trống, Mõ, Bảng..)

Trước hết phải khai Thủ Xích:

Như Lai nhứt chỉ án Tam Quang,
Chư Phật Từ Bi trấn tịnh đàn.
Vị tác nhơn thiên chi pháp lịnh,
Oai linh hàng phục hộ đạo tràng.

Nhứt trịch Thiên cung khai môn hộ, (Vỗ xích: Án dà hồng.)

Nhị trịch địa phủ tốc môn khai. (Vỗ xích: Án dà hồng.)

Tam trịch chúng đẳng hàm thanh tịnh. (Vỗ xích: Án dà hồng.)

1. Trai Đàn Khai Chung Bảng Thỉnh Thánh:

Xướng kệ, Khai Chung Bảng :

* Kim chung vận hướng ư không kiếp, – chi tiền!
Ngọc bảng thinh truyền ư oai âm, – na bạn!
Yết thị đường tiền dụng biểu định, – chi tuệ!
Viên dung quy tắc, -Vi thiền!
Đương kim phương trượng truyền đăng – tục đạo!
Tương vi y bát hoằng pháp – lợi sanh!
Tái kỳ, Phạm sát hữu khánh, – Đàn tín quy sùng!
Phàm hướng thời trung, – kiết tường như ý!
Nhơn Thiên hiệu lịnh, Phật Tổ hồng quý, thời tiết chí kỳ,
quyền thuộc – A thùy!
– Viên đoàn ( ..Keng..) Đoàn (..Keng..Keng)
– Phương Trát (..Cốc.. ) Trát ( ..Cốc..Cốc).

* Bất thị kim linh diệc phi mộc đạc, quyền thiệt song hành,
– phương viên hộ tác!
Bất cấu bất nhiễm thị Tây-phương.
Vô não vô ưu chơn Cực-lạc.
Duy tâm Tịnh Độ khẳng thừa đương.
Bổn tánh Di Đà do tự giác.

* Nhứt cá viên hề (Keng..) nhứt cá phương (Cốc ..)
Đại thiên sa giới triệt tư lương,
Kim thinh mộc vận tùng tư chấn,
Vạn cổ sum nhiên “tuyển Phật trường “.
Nhứt chùy đả phá Thái Hư không (Bớp- Thủ xích vỗ lên mặt bàn)
Vạn lý cô vân tùy tán lạc, Túng ngô đồng đầu thiết ngạnh nhơn, Nhậm bỉ ư tư hoán bì xác, Đại chúng văn thinh lịnh, nhi hành, Vật sử tương tâm nhi tấu bạt. (Vỗ xích! Rồi trao cho duy na.).

2. KHAI CHUNG GIA TRÌ (Nơi bàn Tụng kinh)

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới
Thiết vi u ám tất giai văn
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông
Nhứt thiết chúng sanh thành chánh giác.
Văn chung thinh, phiền não khinh
Trí tuệ trưởng, Bồ đề sinh
Ly địa ngục xuất hỏa khanh
Nguyện thành Phật, độ chúng sanh
Án Dà Ra Đế Gia Tóa Ha (3 lần).

3. KHAI TĂNG CHUNG (Bảo chúng, treo với bảng)

Kim chung mộc bảng tứ phương khai
Thần Thánh đề huề bộ xuất lai
Thinh âm phổ biến thập phương xứ
Chư Phật Bồ tát giáng đàn trai.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

4. KHAI MỘC BẢNG (Hình nhật không cân góc)

Ngọc bảng tùng tư chấn cửu thiên
Tam đồ sạ thính giải oan khiên
Viên âm quảng biến vô biên giới
Bồ tát Thiên Long thị giám minh.
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.

5. KHAI ĐẠI HỒNG CHUNG

Bồ lao nhứt chuyển hướng chung thinh
Phạm sát kình chùy chấn địa minh
Lục thú tài văn phiền não tức
Tam đồ sạ thính khổ toan đình
Nam Mô Siêu Thập Địa Bồ Tát.

6. KHAI ĐẠI CỔ (Trống lớn)

Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai
Cát đoạn sanh tử toạ bảo đài
Kim Cang đảnh lễ y vương vị
Thân tâm thanh tịnh bái Như Lai.
Nam mô Thiên Tràng Vương Bồ Tát.
Nam mô Cổ Lôi Âm Bồ Tát.

7. KHAI MỘC ĐẠC (Mõ gia trì)

Gia trì mật niệm tẩy trần tâm
Mộc ngư khảo hướng chuyển tam luân
Tề chúng lục hòa tuyên bối diếp
Tứ sanh cửu hữu lễ kim thân
Án Yết Đế Yết Đế Ta Bà Ha..

Bài kệ đánh Chuông trống Bát-Nhã:

Bát nhã hội, Bát nhã hội, Thỉnh Phật thượng đường, đại chúng đồng văn bát nhã âm, Phổ nguyện pháp giới đẳng hữu tình, cộng nhập Bát Nhã Ba La Mật môn. (1 lần như vậy là 1 hồi “Đủ 3 hồi. Lại 4 tiếng” kết thúc. Riêng Hồng chung, chỉ hồi từ lớn xuống nhỏ theo trống/ lại 3 tiếng.)

(Cách dứt: -Bùm /Boong. -Bầm -bầm/ Boong. -Bùm /Boong.)

Phần nghĩa
Pháp Nghi: Khai Chuông, Trống, Mõ, Bảng .
*Khánh Thành *Trùng Tu *An vị *An cư
HT. Thích Huyền-Tôn

Tuyển Dịch
(Chuông lớn /. Chuông Mõ gia trì /.Trống Lớn/. Khánh / Bảng..)

Trước hết phải khai Thủ Xích

KỆ KHAI THỦ XÍCH:

Như Lai Ấn Chỉ Sáng Tam Quang,
Chư Phật Từ Bi Chứng Tịnh đàn.
Vâng làm pháp lịnh cứu nhơn thiên
Oai linh hàng phục hộ đạo tràng
Một xích, cửa trời đôi cánh mở, (Vỗ 1 xích -Án Dà Hồng!)
Hai xích địa phủ hoát môn khai, (Vỗ 1 xích -Án Dà Hồng!)
Ba xích khắp nơi đều thanh tịnh, (Vỗ 1 xích -Án Dà Hồng!)

1. Trai Đàn Thỉnh Thánh: Khai Chung Bảng: Chuông Lớn /Trống lớn /Bảng/ chuông Gia trì/ Bảo chúng/ Mõ.

Xướng kệ, Khai Chung Bảng:

Chuông vàng từ ở không không kiếp, -Cổ đại xa rồi!
Bảng ngọc truyền vang thuở Oai-âm, -Pháp giới ngàn xưa!
Niệm trước thiền đường dùng biểu định, -Là Tuệ!
Đầy đủ pháp tắc, -Là Thiền!
Giờ đây, Phương Trượng “truyền đăng” -nối đạo!
Trải rộng bát y ,“Hoằng Pháp” -Lợi sinh!
Đến kỳ, Khánh thành rung cõi phạm, -Đàn Tín quy y!
Hướng lòng đúng lúc! -Kiết tường như ý!
Phật Tổ ân ca! Trời Người vâng lịnh, -Thời tiết đến kỳ!
Cúi xin phủ … -Thùy!
– Chuông tròn (đánh Keng ..) – Chuông.. (keng keng ..)
– Mõ gỗ (đánh Cốc…) – Mõ (Cốc.. cốc.. cốc…)
Tuy không phải chuông vàng, hay mõ ngọc, nhưng quyền thiệt đồng bang, -Chuông tròn ngân…Vang!

* Không nhiễm không nhơ là Cõi Phật!
* Không lo không não đó Niết Bàn! (Tây phương)
* Duy tâm Tịnh Độ xin vâng giữ,
* Bổn tánh Di Đà tự giác nương.
– Một tiếng chuông hề, (Boong!)
– Một tiếng Mõ hề, (Cốc!)
Nghĩ, thấu biết , -Đại thiên sa giới!
Chuông vàng, Mõ gỗ chấn động từ đây!.
Muôn kiếp cùng chung “Tuyển Phật Trường” .
(tâm nghe,) Một chùy đánh nát thái hư không (Bớp -Vỗ thủ xích!)
Muôn dặm vầng mây tan tán lạc, Ngô đồng đầu sắt, người ngạnh kíp nhớ về đây liền đổi thay thân xác!
Đại chúng nghe chuông lịnh, chớ buông tâm rời rạc. (Vỗ xích! Rồi trao xích cho duy na, trở về kinh đài)

2. KHAI CHUNG GIA TRÌ (Nơi bàn Tụng kinh)

Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi,
Thiết vi ngục tối thảy xa nghe
Cõi trần trong sạch đều thông suốt
Giác ngộ sanh linh cả mọi loài .
Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ!
Trí tuệ sáng, Đạo Bồ đề sanh,
Thoát ly hầm lửa ly địa ngục
Nguyện thành như Phật, độ chúng sanh
Án Dà Ra Đế Gia Tóa Ha (3 lần).

3. KHAI TĂNG CHUNG (Bảo chúng, treo với bảng)

Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương
Thần Thánh về đây đếm không lường,
Âm thinh biến khắp mười phương cõi
Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng,
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

4. KHAI BẢNG GỖ: (Hình nhật không cân góc)

Chín cõi từng trời nghe bảng ngọc
Tam đồ đều giải hết oan khiên
Tiếng bảng nghe vang vô biên giới
Bồ tát Thiên long các Thánh Hiền,
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.

5. KHAI ĐẠI HỒNG CHUNG

Chày kình dộng át tiếng bồ lao,
Chuông ngân vang động đất rung cao
Sáu thú vừa nghe phiền não dứt
Ba Đường chợt thức khổ trần lao
Nam mô Siêu Thập Địa Bồ Tát.

6. KHAI ĐẠI CỔ (Trống lớn)

Pháp luân thường trổi, Tuệ thường khai
Đoạn tuyệt Tử sanh lên bảo đài
Kim Cang đảnh lễ, chư phương Phật,
Thân tâm trong sạch lạy Như Lai.
Nam mô Thiên Tràng Vương Bồ Tát.
Nam mô Cổ Lôi Âm Bồ Tát.

7. KHAI MỘC ĐẠC (Mõ gia trì)

Gia trì mật niệm rửa trần tâm
Mõ gỗ ba hồi tuyệt lỗi lầm
Chúng đủ lục hòa tụng kinh kệ
Tứ sanh chín cõi lạy kim thân
Án Yết Đế Yết Đế Ta Bà Ha./.

Bài Kệ Đánh Chuông trống Bát-Nhã:

Bát nhã hội, Bát nhã hội, Thỉnh Phật thượng đường, đại chúng đồng văn bát nhã âm, Phổ nguyện pháp giới đẳng hữu tình, cộng nhập Bát Nhã Ba La Mật môn. (1 lần như vậy là 1 hồi .“Đủ 3 hồi lại 4 tiếng” kết thúc. Riêng Hồng chung, chỉ hồi từ lớn xuống nhỏ theo trống/ lại 3 tiếng.)

(Cách dứt: -Bùm /Boong. -Bầm -bầm/ Boong. -Bùm /Boong.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us