Niệm Phật, cầu nguyện hạnh phúc bình an có phải đi ngược với quy luật nhân quả?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us