Sắc tướng và thật tướng, Vấn đề Nhị Đế trong Tứ Đại Thuyết phái của Phật giáo

hoasen1a

Prof. Guy Newland, Ph.D.
Tâm Hà Lê Công Đa
 chuyển ngữ

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU – GS. Guy Newland
LỜI NGƯỜI DỊCH – Tâm Hà Lê Công Đa

CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ NHỊ ĐẾ TRONG TỨ ĐẠI THUYẾT PHÁI

CHƯƠNG II: TRƯỜNG PHÁI PHÂN BIỆT THUYẾT (ĐẠI TỲ BÀ SA)

 

Tục Đế
Chân Đế
Vô Ngã

CHƯƠNG III: TRƯỜNG PHÁI KINH LƯỢNG BỘ

 

Những Thuật Ngữ Tương Đương và Các Thí Dụ
Tỷ Lượng
Hiện Lượng
Những Định Nghĩa
Kết Luận

CHƯƠNG IV: NHỮNG TRƯỜNG PHÁI ĐẠI THỪA

 

Nhị Đế Như Là Một Nhất Thể

CHƯƠNG V: TRƯỜNG PHÁI DUY THỨC

 

Vạn Pháp Do Tâm Tạo
Duy Thức
Tam Tính
Ngôn Ngữ và Mối Liên Hệ
Nhị Đế
Trung Quán Tông và Duy Thức 

CHƯƠNG VI: TRƯỜNG PHÁI TRUNG QUÁN
CHƯƠNG VII: ĐỘC LẬP BIỆN CHỨNG PHÁI – TRUNG QUÁN TÔNG

Hiện Hữu Rốt Ráo
Màn Huyễn Thuật
Những Định Nghĩa Về Nhị Đế
Phân Loại Phúc Đế
Độc Lập Kinh Thủ Và Độc Lập Du Già
Vô Ngã

CHƯƠNG VIII: QUY MẬU BIỆN CHỨNG PHÁI – TRUNG QUÁN TÔNG

 

Vạn Pháp Do Tâm Tạo
Tính Hiệu Lực Công Ước
Nhị Đế
Cơ Sở Của Phân Chia Nhị Đế
Mối Liên Hệ Giữa Nhị Đế
Các Thuật Ngữ “Phúc Đế” và “Chân Đế”
Những Định Nghĩa
Phân Loại Phúc Đế

CHƯƠNG IX: NHỊ ĐẾ VÀ BỒ TÁT ĐẠO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us