Tâm linh – Khoa học trong Phật Pháp

HT. Thích Duy Lực
TT. Thích Đồng Thường
ghi thành văn tự

 
MỤC LỤC

– Tựa
– Truyền đạt tin tức nơi một niệm
– Siêu ngũ giác quan tiến vào linh giới
– Thời gian chuyển hóa thành không gian
– Luyện công kích thích đào tạo siêu nhân
– Làn sóng và hạt tử chuyển hóa lẫn nhau
– Ngũ giác quan chẳng phải toàn năng
– Hiệu ứng tâm lực
– Kết luận
– Phần cảm nghĩ của người biên soạn
– Phụ lục 1: Vô dược liệu pháp
– Phụ lục 2: Cuộc sống dân tộc Kogi tại Nam Mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us